آزمایشگاه شقایق 

با انجام آزمایشات خون شناسی،هورمون شناسی،ایموئولوژی،سرولوژی،میکروب شناسی،انگل شناسی،تست غربالگری، PCRکمی،کیفی پاتولوژی،سینولوژی، ایمنو هیستوشیمی بیلیچینگ و کادری مجرب وبا تجهیزات کامل آمادگی ارائه خدمات به بیماران محترم  را دارد .