سنجش تراکم استخوان

این واحد تحت مدیریت دکتر سادات اخوی و به مسئولیت فنی خانم دکتر شیرانی فوق تخصص روماتولوژی