دستگاه های مورد استفاده در اتاق عمل

دستگاه های مورد استفاده جهت انجام عمل های اورولوژی 

 • دستگاه سیستوسکوپ
 • دستگاه یورتروسکوپ
 • رزکستروسکوپ
 • دستگاه سنگ شکن مثانه
 • دستگاه سنگ شکن حالب
 • دستگاه نور سرد
 • دستگاه منبع آب مقطر جهت tur
 • دستگاه کوتر مخصوص tur
 • دستگاه کوتر

دستگاه های مورد استفاده جهت انجام عمل های ساکشن

 • دستگاه ساکشن
 • دستگاه لیپو ساکشن
 • دستگاه کوتر
 • پرفیوز جهت تزریق برای ساکشن

دستگاه شوک الکتریکی

دستگاه مانیتور

دستگاه پالس اکسیمتر

دستگاه ونو پمپ

دستگاه بیهوشی

دستگاه سرنگ قطره ای

دستگاه میکرو دریل